Cold Prey 2 (2008)

Cold Prey 2 (2008)

เธอตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาล เพื่อนของเธอทุกคนตายไปหมดแล้ว ขณะที่เธอเดินผ่านทางเดินมืดๆเธอคิดว่าเธอถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพัง แต่ฝันร้ายยังไม่จบ

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat