Frequency (2000) : เจาะเวลาผ่าความถี่ ฆ่า

, ,
Frequency

สำหรับจอห์น ซัลลิแวน (จิม คาวีเซล) ถ้าเลือกย้อนกลับไปในอดีตได้ สำหรับเขาคงมีเพียงเหตุการณ์เดียว คือเหตุการณ์ที่บิดาของเขา ซึ่งเป็นนักผจญเพลิงผู้กล้าหาญต้องเสียชีวิต จอห์นเฝ้าครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลากับโศกนาฎกรรมครั้งนั้นที่ยังคงตามหลอกหลอนเขาจนถึงทุกวันนี้

Bookmark the permalink.