Lifeboat (1944)

เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อผู้รอดชีวิตจากเรือล่มต้องมาอาศัยอยู่บนเรือกู้ชีพลำเดียวกันกับผู้ร้ายที่พยายามจมมัน

Bookmark the permalink.