Little Forest: Winter/Spring (2015)

Little Forest- Winter:Spring (2015)

“Little Forest: Winter & Spring” เป็น “ตอนต่อ” (ไม่ใช่ภาคต่อ) จาก Summer & Autumn เพราะโดยลักษณะแล้ว Little Forest ทั้ง 4 ฤดู ก็คือเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ด้วยความยาวถึง 4 ชั่วโมง เลยแบ่งฉายเป็น 2 ตอน ทีละ 2 ฤดู ดังนั้น ในแง่การดำเนินเรื่องจึงยังเป็นเช่นเดิม คือเดินเรื่องผ่านเมนูอาหารของอิชิโกะ และวิถีชีวิตการเกษตรของเธอในแต่ละช่วงฤดู

อย่างไรก็ตาม ถึงจะเดินเรื่องเหมือนเดิม แต่ก็เห็นได้ถึงความ “เติบโต” ของอิชิโกะ ชีวิตของเธอเป็นเหมือนอย่างเกลียวซึ่งมองจากด้านบนอาจเหมือนกันวงกลมที่วนกลับมาที่เดิม แต่หากลองเปลี่ยนมุมมองมาด้านข้าง ก็จะเห็นว่าทุกครั้งแม้ก้าวมาตรงตำแหน่งเดิม แต่ก็ไม่ใช่ที่เดิมเสมอไป อาจเป็นจุดเดิมที่เหนือกว่า หรือต่ำกว่าก็ได้

Bookmark the permalink.