Mercury 13 (2018)

หลังการทดสอบสุดหินในปี 1961 เหล่านักบินหญิงมากทักษะกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ ถูกขอให้ออกจากการปฏิบัติการ เมื่อมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกให้เดินทางสู่อวกาศ

Bookmark the permalink.