Mighty Joe Young (1998)

Mighty Joe Young (1998)

รูธ ยังแม่ของจิล ยัง(ชารีส เทอรอน)ถูกพวกลักลอบล่าสัตว์ยิงตายตั้งแต่จิลยังเด็กเพราะออกไปปกป้องกลอริลา สเตรสเซอร์ฆ่าแม่กลอริลาตายตั้งใจจะจับลูกไปขายแต่ลูกกลอริลากัดนิ้วชี้กับนิ้วโป้งของสเตรสเซอร์ขาด จิลแอบตามแม่ออกมาเจอแม่ถูกยิงก่อนตายแม่สั่งเสียกับจิลให้ดูแลลูกกลอริลาแทนแม่

แจ้งหนังเสีย คลิ๊กLive Chat