Taps (1981)

Taps (1981)

นักเรียนนายร้อยทหารใช้มาตรการรุนแรงเพื่อคงไว้ซึ่งอนาคตของสถาบันการศึกษาของพวกเขา เมื่อมันถูกคุกคามโดยนักพัฒนาคอนโดท้องถิ่น

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat