The Bourne Identity (2002): ล่าจารชน ยอดคนอันตราย

,
The Bourne Identity

แม็ทท์ เดมอน ผู้สูญเสียความทรงจำ เขาถูกลูกเรือของเรือหาปลาช่วยชีวิตไว้ เขาซึ่งมีทักษะพิเศษในการต่อสู้ ภาษาศาสตร์ และศิลปะการป้องกันตนเอง ซึ่งสะท้อนถึงอดีตที่น่ากลัวของเขา แต่เขายังไม่สามาถจำได้ว่า ตัวเองเป็นใคร

แจ้งหนังเสีย
UFABET
UFABET