The Juror (2019)

The Juror (2019)

เรื่องราวเกิดขึ้นในการพิจารณาคดีโดยใช้คณะลูกขุนครั้งแรกของเกาหลีใต้ ในปี ค.ศ. 2008 ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนจำนวนมาก ประชาชนคนเดินดินธรรมดา 8 คน ผู้มีพื้นฐานชีวิต อาชีพ และอายุแตกต่างกัน ถูกสุ่มเลือกเข้ามาเป็นคณะลูกขุนร่วมกันตัดสินคดีอาญา ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น

ดูหนังไม่ได้ ไฟล์มีปัญหาแจ้งได้ที่ Live Chat