The Last Temptation of Christ (1988)

The Last Temptation of Christ (1988)

เรื่องราวของพระเยซูที่ต่อสู้กับภารกิจการพระเจ้าและมนุษย์ บางเวลาเขาเกลียดตัวเองที่เต็มไปด้วยบาป และสงสัยในโชคชะตา ทั้งครุ่นคิดถึงการมีลูกและภรรยาหลายคน ปฎิกิริยากลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์ต่อต้านการเข้าฉายของภาพยนต์เรื่องนี้ในหลายประเทศ

Bookmark the permalink.